Universell utforming

I Norge er det en overordnet målsetting om å utvikle et likeverdig samfunn, å fremme likestilling og likeverd, og å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle. Universell utforming er en strategi for å nå dette målet på alle samfunnsområder.

DE 7 HOVEDPRINSIPPENE ER:

1. Like muligheter for bruk
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulikeferdigheter

2. Fleksibel i bruk
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter

3. Enkel og intujativ i bruk
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå

4. Forståelig informasjon
Utformingen skal kommunisere på en effektiv måte uavhengig av omgivelser/brukers ferdigheter

5. Toleranse for feil
Utformingen skal minimalisere farer for skader og utilsiktede handlinger

6. Lav fysisk anstrengelse
Utformingen skal brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk.
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.


Universiell utforming på arbeidsplassen – hvem er ansvarlige
Virksomheten som er rettet mot allmennheten er ansvarlig for tilrettelegging og ikke eier av bygget. Virksomhet som driver i leide lokaler kan ikke fraskrive seg ansvaret og henvise til eier. Ved valg av nye lokaler kan man ikke fraskrive seg ansvaret for at lokalene tilfredstiller krav til universell utforming.

Krav til universell utforming i lov om offentlige anskaffelser
Oppdragsgiver skal ved planleggingen av anskaffelsen ta hensyn til universell utforming. Ved å ta hensynta universell utforming allerede når man planlegger anskaffelsen, sikres det at universell utforming ivaretas på en best mulig måte til lavest mulig kostnad. Det skal også tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser.


Universell utforming bidrar til:
– Lang levetid på produktene
– God økonomi med tanke på lang levetid
– Gir bra miljøgevinst med tanke på levetid
– Bidrar til å ikke stigmatisere
– Likeverd
– Bidrar til at alle personer lettere kan bidra i arbeidslivet/samfunnslivet – dette gjelder også korttidsnedsatt funksjonsevne som f.eks. brukket ben, graviditet etc.
– Hindre ulykker
– Bedre helse
– Konkurransefortrinn f.eks. med tanke på å hente kvalifisert personell
workplace-1245776


Dette betyr for oss at det f.eks. er viktig å ta hensyn til ved møblering:
– Sittehøyder/vinkler/lener for lett å komme opp og ned
– Serier som også kan ta hensyn til brukergrupper med andre behov, f.eks. bevegelseshemmede, overvektige etc.
– Møbelseriene skal ha samme design på produkter som kan passe flere type brukere (ikke stigmatisere)
– Mulighet for å gjøre endringer/tilpasninger på produktet enkelt uten for store kostnader
– Enkelt renhold
– Møbelstoffer som ikke skaper allergier (Øko-tex, EU blomsten)
– Lyd på stoler/bord – lyddempende materialer i bordskjerm skaper løst etc.
– Lett justerbare bord og stoler til hver og en bruker
– Kontraster/farger f.eks. bordkant kontra bordplate, hyller i skap, håndtak på dører osv.
– Høyder i resepsjoner – justerbar eller flere høyder.
– Plass i landskap til å kunne ta inn en rullestolbruker som har krav på mer plass.
– God lyssetting på fokussteder
– Støvdeponier, gjerne i lukkede rom med kopimaskin printer etc.
– Skap i steden for åpne reoler
– Brukergrensesnitt f.eks. på teknisk utstyr på møterommet
– God fremkommelighet


Actiu_mesas-mobility-gallery-17

Universell utforming gir:
– Fleksibilitet
– Lettere å trekke arbeidskraft
– Lengere levetid
– Lavere kostnader
– Ingen stigmatisering
– Lavere sykefravær for eksempel. Med hev/senk bord
– Lettere å ha folk i arbeid også ved korttidsfravær som gir lavere sykefravær, lavere kostander (eks. brukket ben, vondt i rygg etc.)


Vi i Rom for Flere hjelper deg gjerne med å oppnå gode universelle løsninger.

Husk at også de funksjonsfriske også har glede av universell utforming ved midlertidig nedsatt funksjonsevne som en f.eks. dårlig rygg, eller det gjelder møblenes fleksibilitet eller levetid.