Miljø og Kvalitet

MILJØ
Rom for Flere søker å levere mest mulig miljøbevisste og komplette møbleringsløsninger til våre kunder. Vi leverer møbler fra ledene produsenter i inn- og utland. Vi benytter så langt det lar seg gjøre møbler fra produsenter som er godkjente i henhold til et eller flere miljøkvalitetssystemer, som for eksempel EMAS, ISO 9001, ISO 14001 og Miljøfyrtårn. Flere av våre produsenter har også produkter med Svane og EPD sertifiseringer.

pexels-photo-91153


Vårt miljøfokus strekker seg helt fra råvare, produksjon, bruk og til avhending av produktene.


Vi jobber kontinuerlig med vår miljøprofil ovenfor kunder, leverandører og oss selv for å forbedre de eksisterende systemene og kunne etterleve nye krav til miljø og kvalitet. Dette for å holde oss oppdaterte i forhold til forventninger fra kunder og samfunnet. Rom for Flere AS ble sertifisert i henhold til Miljøfyrtårnet 15. juni 2009, og deler av Rom for flere gruppen er også ISO 14001 sertifisert. Vi har i 2016 også startet arbeidet med å ISO 14001 sertifisere resten av konsernet. Dette innebærer at vi i tillegg til å tenke miljøvennlige møbelvalg, også tenker miljø i alle våre prosesser og har et forhold til etisk handel, kvalitet og universell utforming som gir lang levetid på produktene våre.

Ved større prosjekter bestreber vi oss på å levere produktene direkte til kunde for å unngå ekstra transport og det skal være minst mulig emballasje på produktene. Vår samarbeidspartner på transport – Schenker – er en ledene aktør på miljø, og bruker, der det er mulig, tog til transport på visse strekninger i Norge. All emballasjen blir sortert ute hos kunden og levert direkte til gjenvinning/destruering. Vi stiller strenge krav til egne og innleide montører med tanke på avfallssortering av emballasje og annet avfall.


MILJØPOLICY
Vi har et ansvar overfor samfunnet, kunder, leverandører og forbindelser for å verne om og ta hensyn til miljøet i alt vi gjør.

Vi skal hele tiden lete etter områder der vi kan forbedre vårt miljøarbeid.

Vi skal sette konkrete mål for dette arbeidet, sørge for å arbeide mot disse målene og følge opp resultatene.

Vi skal til enhver tid søke å velge miljøvennlige produkter.

Vi skal kildesortere avfall og utnytte mulighetene som finnes for dette på alle steder vi er representert

Vi skal planlegge all transport og logistikk med mål om å belaste miljøet minst mulig.

Vi skal sørge for at alle medarbeidere har kompetanse til å opptre ansvarsfullt i forhold til miljøet.

Vi forplikter oss til hele tiden å følge gjeldende lover og regler for miljøvern, samt å oppfylle alle krav myndighetene setter for produkter, utslipp og gjenvinning.


miljosertifiseringInternt jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger på minst mulig forbruk, samt på å sortere og gjenvinne vårt eget avfall. Vi er også medlem av Grønt Punkt og Renas.  


KVALITET
Vi har som mål å levere produkter med godt design og god funksjon til en lav kost, basert på lang levetid. Produktene skal være lette å bygge om når det er naturlig, og kunne fortsatt brukes med endrede behov. Derfor arbeider vi med anerkjente produsenter som foretar grundige tester gjennom hele produksjonsprosessen og tenker helhet.

Våre samarbeidspartnere har også spisskompetanse på sine områder som er verdifullt i prosjekter. Vi har forpliktet oss til at du ikke bare skal være helt fornøyd med produktene, men med hele kjøpsprosessen. Får å nå dette jobber vi med bakgrunn i at våre prosesser er basert på at vi er ærlige, tilfører kompetanse, har styrke og engasjement samtidig som vi er sosialt ansvarlige.


For å sikre vår egne prosesser arbeider vi nå med ISO 9001 sertifisering.

14001-norsk-230-pix_1

Deler av Rom for flere gruppen er ISO 14001 sertifisert. Vi har i 2016 også startet arbeidet med å ISO 14001 sertifisere resten av konsernet. For å sikre vår egne prosesser arbeider vi nå med ISO 9001 sertifisering.


KVALITETSPOLICY
Vi skal alltid lete etter områder vi kan bli bedre på, slik at våre kunder får et best mulig tilbud, et best mulig produkt, og en best mulig leveranse fra oss.

Vi skal hele tiden evaluere leverandører, produkter og leveranser for å sikre dette.

Vi skal sørge for arbeidsrutiner som sikrer at kunden får rett vare, montert til rett tid og på rett sted i henhold til avtale. Disse arbeidsrutinene skal være kjent for alle medarbeidere.

Vi skal levere møbler og innredninger som imøtekommer våre kunders behov, krav og forventninger. Våre produkter og leveranser skal alltid oppfylle krav i gjeldende lover, forskrifter, standarder og spesifikasjoner.

Vi skal sørge for at kommunikasjonen med kundene før, under og etter leveransen er god og informativ.


Derfor er våre produkter testet og har sertifikater som støtter oppunder dette. Vi arbeider tett med våre leverandører og deres leverandørkjede for å sikre god kvalitet og sporbarhet i alle ledd.

Vi jobber i dag etter rutiner basert på vår kvalitetshåndbok og fra vårt HMS-system. Håndboken inneholder bl.a rutiner rundt internkontroll og sikrer en god prosess og en god leveranse av dine nye møbler enten det er til Oppvekst- helse eller kontorsektoren.